Política de privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir major informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

FAMILY S06, S.L. amb domicili social en Passeig Marítim, 177 bis, 08860 Castelldefels, Barcelona, Espanya (d'ara endavant Rocxi Beach) amb CIF B-65991085, és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recaptats a través del lloc web.

Rocxi Beach informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

Finalitat del tractament de les dades

Les seves dades de caràcter personal es recapten amb la finalitat de prestar i mantenir els serveis acordats contractualment, així com poder informar-lo sobre els nous productes i serveis.

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis de la web rocxibeach.com es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Rocxi Beach procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d'un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d'un servei seran els mínims exigibles per a poder elaborar el contracte així com per a poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recaptades a través del formulari web

Les dades personals recaptades a través del formulari web per a la petició d'informació tenen com a finalitat l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l'enviament de la informació aportada a través del formulari.

Exercici dels drets

D'acord amb els drets que confereix el reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint la seva petició al correu electrònic info@rocxibeach.com.

Per a l'exercici dels drets, haurà d'identificar-se mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

Rocxi Beach informa els usuaris que les seves dades personals no seran comunicats a tercers, amb l'excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat del tractament.

Rocxi Beach manté uns estrictes criteris de selecció d'encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cadascun a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

Variació de les dades

Mentre no se'ns comuniqui el contrari, entendrem que les dades no han estat modificats i vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació, pot dirigir-se a info@rocxibeach.com. Igualment, podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.