Avís legal

El present avís legal estableix les condicions d'ús de la pàgina web www.rocxibeach.com. La seva utilització atribueix al navegant la condició d'usuari, la qual cosa implica l'adhesió i compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest avís legal, en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi a ell, per la qual cosa es recomana a l'usuari llegir aquest avís legal atentament cada vegada que accedeixi a la pàgina web. Aquestes condicions seran aplicables amb independència de l'existència d'altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin en la pàgina web.

Dades identificatives del Prestador de Serveis

Denominació: FAMILY S06, S.L.
Domicili: Passeig Marítim, 177 bis
CIF: B-65991085
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43682, Foli 203, Fulla B435347, Inscripció 1.ª
Telèfon de contacte: (+34) 93 645 20 50
Email de contacte: info@rocxibeach.com

Termes i condicions d'ús

Els termes i condicions recollits en el present avís legal seran aplicable a totes les pàgines que figuren dins del mapa del lloc, que són les úniques compreses en aquesta pàgina web. L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i suposa acceptar els presents termes i condicions d'ús. El usuario debe realizar un uso lícito de la presente página web y de sus servicios de acuerdo con los presentes términos y condiciones de uso y con la legalidad vigente. Rocxi Beach podrà modificar unilateralment els termes i condicions d'ús d'aquesta pàgina web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal i es produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació.

Navegació

Rocxi Beach no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a la pàgina web sigui ininterromput o que estigui lliure d'error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través de la pàgina web estigui lliure d'error o no causi un mal. En cap cas, Rocxi Beach serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés i navegació per la pàgina web, la qual cosa inclou, sense limitació, els ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Rocxi Beach no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la pàgina web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, faltes o defectes de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l'usuari navega per ella.

Continguts

Rocxi Beach pren totes les mesures possibles per a evitar errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web. Rocxi Beach no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web.

Actualitat i Modificacions en la Pàgina Web

La informació que apareix en la pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització. Rocxi Beach no es fa responsable de l'actualitat i idoneïtat de les informacions contingudes en ella. L'usuari no podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web. Rocxi Beach es reserva la facultat d'efectuar quantes actualitzacions, canvis i modificacions estimi convenients, i podrà fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Rocxi Beach es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d'ús de la pàgina web, inclòs el present avís legal.

Blog i fòrums d'opinió

Els missatges, comentaris, dades o opinions publicats en el blog o fòrums d'opinió que puguin habilitar-se en la pàgina web són emmagatzemats tal qual per a l'únic servei al qual estan destinats, que és el d'informar, opinar i servir de contacte entre usuaris. Rocxi Beach no es fa responsable ni s'identifica amb els comentaris o opinions abocades en els fòrums per part de cap usuari. No s'admetran intervencions en el blog o en els fòrums amb referències a temes racistes o sexistes ni s'admetrà cap intervenció que derivi en aspectes personals, ja sigui mitjançant insults, comentaris, crítiques no constructives o meres al·lusions que puguin atemptar contra el dret a la privacitat dels usuaris d'aquesta web o de persones o entitats alienes a ella. Qualsevol usuari podrà informar de l'existència d'aquesta mena d'intervencions escrivint a info@rocxibeach.com. No està permès fer ús del blog o fòrum per a realitzar spam, publicitat off-topic, captar adreces d'email o qualsevol tipus d'acció il·legal. La responsabilitat sobre la informació i les activitats dutes a terme en el fòrum és exclusivament de l'usuari, i s'eximeix a Rocxi Beach de qualsevol responsabilitat que d'elles es derivi si aquestes són il·lícites o lesionen béns o drets d'un tercer. Rocxi Beach es reserva el dret d'anul·lar, cancel·lar, esborrar qualsevol comentari o denegar l'accés a qualsevol usuari que incompleixi aquesta normativa o sigui il·legal. No obstant això, de conformitat amb l'article 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Rocxi Beach no és responsable per la informació o comentaris inclosos pels usuaris. Quan Rocxi Beach tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer, els retirarà de manera immediata. Està prohibida la reproducció dels continguts del blog o fòrum d'opinió sense prèvia autorització.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta Pàgina Web, el seu codi font i els continguts que es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, tret que mediï autorització expressa dels titulars dels drets. El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquesta Pàgina Web es troben protegits per llei de Propietat.

Industrial

Rocxi Beach és titular o licenciatari de tots els drets sobre el contingut d'aquesta pàgina web i posseeix legítimament en exclusiva els drets d'explotació sobre ells, excepte aquells drets de determinats proveïdors amb els quals s'hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial i els seran aplicable, igualment, les presents condicions. L'accés a aquesta pàgina web no atorga als usuaris dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que alberga. Els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web no podran copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir ni vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense que mediï autorització expressa i per escrit dels titulars dels drets. Queda terminantment prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquesta pàgina web per part de l'usuari. Rocxi Beach es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Enllaços

La pàgina web podrà incorporar enllaços d'accés (enllaços o links) a altres pàgines web de les quals Rocxi Beach no és titular. En cap cas, aquesta possibilitat implicarà l'existència de relació entre Rocxi Beach i el titular de la pàgina web a la qual aquest enllaç redirigeix, ni tan sols la seva aprovació o acceptació. Rocxi Beach tampoc serà responsable de la licitud dels continguts abocats en ella. Qualsevol altra pàgina web tindrà prohibida la incorporació d'un enllaç a la pàgina web de Rocxi Beach sense la seva expressa autorització. En qualsevol cas, aquesta autorització implicarà que l'enllaç no es faci de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de Rocxi Beach o de la pròpia pàgina web, així com dels tercers que apareguin referenciats en aquesta. Rocxi Beach retirarà qualsevol enllaç quan tingui coneixement per qualsevol mitjà de la il·licitud del seu contingut o que des d'ells es lesionen béns o drets d'un tercer.

Política de Privacitat de la Pàgina Web

Per a més informació sobre les nostres mesures de protecció de dades i privacitat, consulti la nostra política de privacitat.

Ús de Cookies

Per a la utilització del nostre lloc web, és necessària la utilització de cookies. Les cookies serveixen per a facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil, així com d'eina estadística per a obtenir dades estadístiques de l'ús de la web. En cap cas s'utilitzen per a emmagatzemar informació que pugui identificar a l'usuari. Per a més informació, consulti la nostra política de cookies.

Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent

Els termes i condicions que regeixen la pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardades per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització de la pàgina web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).